Stadgar

Dessa stadgar antogs av Årsmötet 2012-03-31
Stadgeförändring genomförd av Årsmötet senast 2021-03-21

STADGAR FÖR
Föreningen Bosarp Läger- och Kursgård

§ 1 Medlemskap
Föreningen Bosarp Läger-och Kursgård är en kristen gemenskap, som har sitt ursprung i Distriktsmission Syd och Skåne-Blekinge Distriktsmission, som i sin tur ersatts av KSS Kristen Samverkan Syd.

Kristna Församlingar och ungdomsgrupper och enskilda personer i regionen, som efter ansökan till styrelsen beviljats medlemskap i Föreningen Bosarp Läger- och Kursgård.

Medlemsavgiften beslutas årligen av årsmötet. Medlemskap berättigar till rabatterad hyra av gården. Intäkterna för medlemsavgifterna går till att bedriva föreningens lägerverksamhet.

§ 2 Uppgift
Föreningen Bosarp Läger-och Kursgårds uppgift och målsättning är:

  • Att arrangera barn- och ungdomssamlingar samt lägerverksamhet.
  • Medverka till att nysvenskar integreras på ett naturligt sätt i samhället
  • Att förvalta och driva Bosarp Läger- och kursgård.
  • Att uppmuntra och stödja den Kristna tron, i alla dess former.

§ 3 Struktur
Årsmötet är högsta beslutande organ.

Styrelsen är beredande och verkställande organ.

Det åligger medlemsförsamlingar att utse en kontaktperson till föreningen.

§ 4 Årsmötet

4.1
Föreningen Bosarp Läger-och Kursgårds håller årsmöte på tid och plats, som styrelsen bestämmer. Ordinarie årsmöte äger rum senast 31 mars. Såväl ordinarie som extra årsmöte tillkännages minst två månader i förväg.

4.2
Vid årsmötet äger de till Föreningen Bosarp Läger-och Kursgård anslutna församlingarna och deras ungdomsföreningar och enskilda medlemmar rätt att låta sig representeras enligt följande:

4.2.1 Varje församling äger rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 10-tal medlemmar, dock högst 10 ombud per församling.

4.2.2 Varje församlings ungdomsförening äger rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 10-tal medlemmar, dock högst 10 ombud per förening.

4.2.3 Också övriga församlingsmedlemmar har rätt att närvara och yttra sig vid årsmötet dock utan rösträtt

4.2.4 Enskild medlem har en röst

4.3
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

4.3.1 Godkännande av årsmötets stadgeenliga utlysande.

4.3.2 Styrelsens berättelse för det gångna årets verksamhet.

4.3.3 Revisorernas berättelse.

4.3.4 Fastställande av balans- och resultaträkning.

4.3.5 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

4.3.6 Fastställande av budget.

4.3.7 Val av; ordförande, styrelse, revisorer, revisorsuppleanter, samt övriga val.

4.3.8 Övriga anmälda ärenden rörande verksamheten inom Föreningen Bosarp Läger-och Kursgård

4.4
Det åligger medlemsförsamlingarna att till årsmötet föreslå kandidater till föreningens styrelse. Är medlemsförsamlingen inte representerad i styrelsen bör den föreslå åtminstone en kandidat för val.

Utöver av medlemsförsamlingarna föreslagna kandidater kan enskilda medlemmar i föreningen eller enskilda medlemmar av medlemsförsamlingar kandidera till föreningens styrelse.

4.5
Förslag till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet.

Förslag skall sändas ut till medlemmarna senast en månad före årsmötet.

4.6
Alla ärenden vid årsmötet utom stadgefrågor och förslag om upplösning avgörs med enkel majoritet, där varje ombud har en röst.

4.7
Vid årsmötet förs protokoll, som granskas av därtill utsedda personer.

§ 5 Styrelse

5.1
Föreningen Bosarp Läger-och Kursgårds styrelse skall bestå av ordförande samt ytterligare sex ledamöter. Minst 4 representerar medlemsförsamlingarna. Ordföranden väljs för ett år av årsmötet. Övriga ledamöter väljs för två år och avgår växelvis. Styrelsen utser själv efter behov övriga funktionärer. Till kassör och sekreterare kan även person utanför styrelsen utses. Styrelsen är beslutsmässig, när minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande.

5.2
Styrelsens uppgift är:

5.2.1 Att ansvara för och leda Föreningen Bosarp Läger-och Kursgårds arbete samt handlägga dess angelägenheter och anställa nödvändig personal.

5.2.2 Att förbereda och verkställa årsmötets beslut.

5.2.3 Att juridiskt företräda Föreningen Bosarps Läger-och Kursgård och förvalta dess egendom. I denna uppgift ingår rätten att inteckna och belåna fast egendom. För inköp och överlåtelse av fast egendom krävs beslut av ordinarie eller extra årsmöte.

5.2.4 Att juridiskt företräda följande vilande organisationer:

  • Skåne Blekinge Evangelistmission.
  • Skåne Blekinge Distriktsmission.
  • Baptistmissionen – SBUF i Sydsverige
  • Skånemissionen – ÖMU i Skåne och Halland.
  • Distriktsmission Syd.

§ 6 Firmatecknare

Föreningen Bosarp Läger-och Kursgård firma tecknas av den eller dem, som styrelsen utser därtill.

§ 7 Räkenskaper och revision

Föreningen Bosarp Läger-och Kursgårds räkenskaper avslutas årligen den 31 december och överlämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet. Revisorerna granskar styrelsens räkenskaper och förvaltning och avger revisionsberättelse till årsmötet.

§ 8 Tillgångar och skulder

Föreningen Bosarp Läger-och Kursgård kan mottaga och förvalta lös och fast egendom. Ingen enskild församling eller ungdomsförening eller enskild medlem kan göra anspråk på Föreningen Bosarp Läger-och Kursgårds tillgångar eller egendom. För Föreningen Bosarp Läger-och Kursgårds förbindelser och skulder svarar endast dess tillgångar.

§ 9 Stadgeändring och upplösning

9.1
Stadgeändring avgörs av ordinarie eller extra årsmöte med två tredjedelars majoritet. Ändringsförslag skall minst två månader i förväg ha utsänts till medlemmarna.

9.2
Frågan om upplösning av Föreningen Bosarp Läger-och Kursgård avgörs med två tredjedelars majoritet vid två ordinarie årsmöten i rad. Skulle Föreningen Bosarp Läger- och Kursgård upplösas tillfaller all dess egendom Evangeliska Frikyrkan och Svenska Baptistsamfundet.